Tismice: kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pravidelné bohoslužby:

  • Každou první sobotu v měsíci poutní mše sv. v 10h (od 9.30 modlitba růžence, po mši sv. setkání na faře). Na mši sv. je většinou zván nějaký poutní celebrant.
  • Každou třetí neděli v měsíci v 8h.

 

Historie kostela

 

Dne 1. prosince roku 2020 farnost Český Brod uzavřela s firmou Varhanářská dílna Dlabal-Mettler s.r.o. smlouvu o provedení díla – stavba nových varhan do baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích. 

 

V této smlouvě se zhotovitel zavázal dílo vytvořit do 30. listopadu roku 2022. Celková cena díla je 2 678 940 Kč. Další nepatrné výdaje spojené s instalací varhan (úprava prostoru kůru, apod…) budou pokryty z darů farníků z Tismic.

 

Holandská nadace Stichting Tismice Nederland, zastoupená MUDr. Iro Novakovou, Ph.D. doposavad přispěla na stavbu varhan částkou 50 000 EUR (1 262 200 Kč).

 

Rovněž obec Tismice se smluvně zavázala, že dílo podpoří nejméně částkou 400 000 Kč (obec doplní sumu, která se vybere na transparentním účtu, který pro tento účel zřídila – 2101623783/2010, Transparentní účet zřízený obcí

 

Rovněž farnost na svém účtu vybírá peníze na varhany. V současné době lidé přispěli částkou přes 20 000 Kč.

 

Na stavbu varhan je tedy třeba vybrat ještě zhruba 1 000 000 Kč (respektive 1 220 000 Kč).

 

Přispět můžete jednak na již zmíněný transparentní účet, nebo také přímo na účet farnosti – 4040404040/2700, variabilní symbol 20901. V případě zájmu může farnost Český Brod vydat potvrzení o daru – pro odpočet z daní.

 

V brzké době vytvoříme zvláštní webovou stránku, na které budou aktuální informace, a kde bude především možné vybrat si píšťalu, kterou by chtěl donátor „adoptovat“. Píšťaly budou roztříděny podle cenových kategorií.

 

Ke konci roku 2021 farnost Český Brod zaplatila první tři faktury v hodnotě 651 585 Kč.