Peněžní dary

Drazí přátelé,

 

k úkolům kněze nepatří jen „duchovní věci“ ale jedním z jeho úkolů je také spravování majetku farnosti, tedy i oprava kostelů a dalších budov.

Českobrodská farnost má vedle farního kostela sv. Gotharda ještě dalších devět filiálních kostelů, přičemž osm z nich je také v majetku církve. Tyto kostely jsou mnohdy dominantami jednotlivých obcí.

V naší farnosti jsou některé z těchto kostelů již opraveny. Za to patří velký dík mnoha dobrodincům a nadšencům, kteří svým nasazením a finančními příspěvky přispěli. Díky patří i jednotlivým obecním úřadům. Všem upřímné Pán Bůh zaplať!

Všechny kostely však ještě opravené nejsou. Rovněž kostel v Českém Brodě potřebuje další investice. Abychom mohli dále pokračovat v těchto opravách, potřebujeme, aby nás již zmíněná štědrost lidí i nadále provázela.

Obracím se tedy na vás s prosbou, pokud byste chtěli přispět na opravu některého z kostelů naší farnosti, je možné poslat peníze na účet farnosti a zde zadáním variabilního symbolu jasně stanovit, na který kostel přispíváte. Pokud zadáte do zprávy pro příjemce také základní údaje o sobě, velmi rádi Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.

 

Variabilní symboly

Český Brod 10901
Tismice 20901
Přistoupim 30901
Bylany 40901
Lstiboř 50901
Poříčany 60901
Bříství 70901
Kounice 80901
Štolmíř 90901
Pastorační aktivity 111

 

Informace o aktuálních opravách

Český Brod – v letošním roce pokračuje oprava vitrají. V dalších letech se počítá s dokončením oprav vitrají kostela, s dokončením opravy vnějšího pláště. Velkou investicí, kterou plánujeme, je oprava elektroinstalace a s tím spojená úprava osvětlení kostela (v současné době trčí žárovky ze zdi).

V současné době je na účtu farnosti vázáno na opravu tohoto kostela 15 600 Kč.

 


Tismice – peníze se vybírají na kopii Tismické madony.

V současné době je na účtu farnosti 20 tisíc Kč vázáno na opravu kostelních lavic.

 


Přistoupim – v letošním roce se opravuje šindelová střecha u zvonice. Celková oprava bude stát 880 762 Kč. Na opravu jsme dostali dotaci z ministerstva zemědělství, a to 616 533 Kč. Z vlastních zdrojů tedy musíme zaplatit částku 264 229 Kč. Rovněž by se mělo přistoupit k opravě střešního pláště kostela. Odhadovaná cena je 40 000 Kč.

V letošním roce bychom tedy potřebovali sehnat cca 300 000 na opravu tohoto kostela.

Na účtu farnosti v současné době nejsou žádné peníze vázané na tuto opravu.

 


Bylany – V loňském roce jsme začali opravu věže kostela. Stav krovu se ukázal v mnohem vážnějším stavu, než se původně myslelo. V současné době je oprava kostela závislá na finanční dotaci, kterou bychom potřebovali dostat. O ní se rozhodne v nejbližších dnech. Žádáme ministerstvo zemědělství o dotaci 700 000 Kč. Pokud dotaci dostaneme v plné výši, bude naše spoluúčast činit 300 000 Kč.

Na účtu farnosti je v současné době necelých 16 tisíc Kč vybraných a vázaných na opravu tohoto kostela.

 


Lstiboř – kostel je opravený, v současné době se pracuje na opravě ohradní zdi.

Celková cena obnovy zdi je 83 058 Kč. Z ministerstva zemědělství jsme dostali 15 751 Kč. Z vlastních zdrojů tedy potřebujeme doplatit 67 307 Kč.

Na účtu farnosti nejsou v současné době žádné peníze vázané na tuto opravu.

 


Poříčany – V tomto roce začínáme s opravou střechy kostela a případně s odvodněním.  V současné době probíhá výběr zhotovitele. Z ministerstava zemědělství jsme dostali dotaci 350 607 Kč. Prvotní odhad opravy byl kolem 500 000 Kč (tento odhad se ale pravděpodobně navýší). I při počítání s již stanoveným odhadem je zřejmé, že farnost bude potřebovat zaplatit nejméně 150 000 Kč.

V současné době nejsou na účtu farnosti žádné finance vázané na opravu tohoto kostela.

V dalších letech bychom chtěli pokračovat, i díky ochotě obce, v opravě vnějšího pláště kostela.

 


Bříství – V současné začínáme zadávat zpracování projektové dokumentace na obnovu fasád a střechy. Cena projektové dokumentace je 30 000 Kč.

V současné době nejsou na farním účtu žádné finance vázané na opravu tohoto kostela.

 


Kounice – V letošním roce probíhá oprava varhan. První etapu financuje obec (jí patří velký dík). Ve farnosti probíhala sbírka na druhou etapu opravy. A zdá se, že potřebné finance máme již vybrané (něco málo přes 100 tisíc Kč).

Finanční příspěvky se ale i nadále mohou hodit, protože je třeba také opravit střechu nad sakristii (cca 20 000 Kč). V případě, že bychom měli další finanční prostředky vázané na tento kostel, mohli bychom uvažovat o opravě různých částí interiéru, apod.

 


Štolmíř – Kostel, který potřebuje velkou finanční „injekci“. Začínáme činit kroky nutné k tomu, abychom mohli žádat o dotace a v první řadě alespoň tento velký kostel zajistit (opravit krov, střechu, statiku kostela…).

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na obnovu střešního pláště kostela. Tato dokumentace bude stát cca 100 000 Kč.

Ve Štolmíři je také zvonice, která je v havarijním stavu. Nyní probíhá stavební řízení a předpokládá se, že se v lednu požádá o dotaci z havarijního programu. Celkové náklady na opravu zvonice jsou odhanuty na 2 500 000 Kč.

V současné době máme na opravu Štolmířského kostela vybráno a na účtu pro tento účel uloženo necelých 164 tisíc Kč.


 

Jak můžete vidět, bez štědrosti dárců můžeme těžko provádět tyto opravy a těžko v nich budeme moci i v následujících letech pokračovat. Proto bychom vás chtěli poprosit o vaši finanční štědrost. Všem mockrát děkujeme!