Ekumenické setkání

Setkání je otevřené pro každého, kdo chce v Bibli hledat inspiraci pro svůj život. Náplní je modlitba, zpěv, četba úryvku z Písma (Slovo života) s komentářem z prostředí Hnutí fokoláre, osobní sdílení a rozhovor o věcech vážných i veselých.

termín: Třetí pátek v měsíci kromě prázdnin
místo: Oranžová zahrada, Husovo nám. 78, Český Brod
čas: 19:30 hod.
kontakt: Petr a Eva Štěpánovi – pstepaan@seznam.cz, tel: 774 403 607

Marek Lukášek – marek.lukasek@tiscali.cz, tel : 728 552 024

aktuální text Slova života:

 

Slovo života pro Září 2018

ke stažení zde

„V ti­chos­ti buď­te vní­ma­ví pro slo­vo, kte­ré do vás bylo vlo­že­no jako se­me­no a může za­chrá­nit vaši duši“ (Jak 1,21)

Slo­vo to­ho­to mě­sí­ce je z tex­tu při­pi­so­va­né­ho Ja­ku­bo­vi, kte­rý byl vý­znam­nou po­sta­vou v Je­ruza­lém­ské církvi. Vy­zý­vá křes­ťa­ny k sou­la­du mezi ví­rou a skut­ky.
V úvod­ní čás­ti lis­tu je zdů­raz­ně­na pod­stat­ná pod­mín­ka: osvo­bo­dit se od vše­ho zlé­ho, abychom moh­li při­jmout Boží slo­vo a ne­chat se jím vést na ces­tě k plné re­a­li­za­ci křes­ťan­ské­ho po­vo­lá­ní.
Boží slo­vo má svo­ji spe­ci­fic­kou sílu: je tvůr­čí, vy­tvá­ří dob­ré plo­dy v jed­not­liv­ci i ve spo­le­čen­ství, bu­du­je lás­ky­pl­né vzta­hy kaž­dé­ho z nás s Bo­hem i mezi lid­mi na­vzá­jem.
Slo­vo, říká Ja­kub, do nás již bylo „vlo­že­no jako se­me­no“.

„V ti­chos­ti buď­te vní­ma­ví pro slo­vo, kte­ré do vás bylo vlo­že­no jako se­me­no a může za­chrá­nit vaši duši.“

Jak? Jis­tě tím, že Bůh již na po­čát­ku stvo­ře­ní vy­slo­vil de­fi­ni­tiv­ní slo­vo: člo­věk je jeho „ob­ra­zem“. Kaž­dá lid­ská by­tost je vůči Bohu „ty“, je po­vo­lá­na k ži­vo­tu, aby sdí­le­la Boží ži­vot plný lás­ky a spo­le­čen­ství.
Pro křes­ťa­ny je to svá­tost křtu, co je za­sa­zu­je do Kris­ta, do Bo­ží­ho slo­va, kte­ré vstou­pi­lo do lid­ských dě­jin.
Do kaž­dé­ho člo­vě­ka tedy Bůh za­sa­dil se­me­no své­ho slo­va, kte­ré ho vede k dob­ru, ke spra­ve­dl­nos­ti, k da­ro­vá­ní sebe a ke spo­le­čen­ství. Je-li toto se­me­no při­ja­to a s lás­kou ve své „půdě“ kul­ti­vo­vá­no, může při­ná­šet ži­vot a ovo­ce.

„V ti­chos­ti buď­te vní­ma­ví pro slo­vo, kte­ré do vás bylo vlo­že­no jako se­me­no a může za­chrá­nit vaši duši.“

Jas­ným mís­tem, kde k nám ho­vo­ří Bůh, je Bib­le, je­jímž vr­cho­lem je pro křes­ťa­ny evan­ge­li­um. Je tře­ba při­jmout Boží slo­vo v lás­ky­pl­né čet­bě Písma. Když bu­de­me pod­le to­ho­to slo­va žít, mů­že­me vi­dět jeho ovo­ce.
Mů­že­me na­slou­chat Bohu i v hlou­bi své­ho srd­ce, kde čas­to za­kou­ší­me vtí­ra­vost mno­ha „hla­sů“, mno­ha „slov“: slo­ga­ny a po­bíd­ky k vol­bě, ži­vot­ní vzo­ry, ale i sta­ros­ti a strach… Jak však po­znat Boží slo­vo a dát mu pro­stor, aby v nás žilo?
Je tře­ba od­zbro­jit srd­ce a „vzdát se“ Bo­ží­mu vo­lá­ní, abychom moh­li svo­bod­ně a od­váž­ně na­slou­chat Bo­ží­mu hla­su, kte­rý je čas­to ti­chý a dis­krét­ní.
Vy­zý­vá nás, abychom vy­šli ze sebe a vy­da­li se na ces­ty di­a­lo­gu a se­tká­vá­ní, s Bo­hem i s dru­hý­mi lid­mi, a zve nás ke spo­lu­prá­ci, abychom uči­ni­li lid­stvo krás­něj­ším, abychom se všich­ni moh­li cí­tit stá­le více jako brat­ři.

„V ti­chos­ti buď­te vní­ma­ví pro slo­vo, kte­ré do vás bylo vlo­že­no jako se­me­no a může za­chrá­nit vaši duši.“

Boží slo­vo má totiž mož­nost pro­mě­nit náš kaž­do­den­ní ži­vot v pří­běh osvo­bo­ze­ní od tem­no­ty osob­ní­ho a spo­le­čen­ské­ho zla, avšak oče­ká­vá naše osob­ní a vě­do­mé při­ta­ká­ní, jak­ko­li může být ne­do­ko­na­lé, křeh­ké a stá­le se vy­ví­je­jí­cí.
Naše city a naše myš­len­ky se bu­dou stá­le více po­do­bat ci­tům a myš­len­kám sa­mot­né­ho Je­ží­še, upev­ní se v nás víra a na­dě­je v Boží lás­ku, za­tím­co naše oči a naše ruce se ote­vřou pro po­tře­by bliž­ních.
Toto řek­la Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá v roce 1992: „V Je­ží­šo­vi byla vi­dět hlu­bo­ká jed­no­ta mezi lás­kou, kte­rou měl k ne­bes­ké­mu Otci, a lás­kou ke všem li­dem, jeho brat­řím. Byl v něm do­ko­na­lý sou­lad mezi jeho slo­vy a jeho ži­vo­tem. A to všech­ny fas­ci­no­va­lo a při­ta­ho­va­lo. Ta­ko­ví máme být i my. Mu­sí­me při­jí­mat s dět­skou pro­s­to­tou Je­ží­šo­va slo­va a prak­tic­ky je žít v je­jich čis­to­tě a záři, v je­jich síle a ra­di­kál­nos­ti, abychom byli učed­ní­ky, jaké Je­žíš chce, tedy učed­ní­ky, kte­ří se vy­rov­na­jí mi­s­tro­vi: dru­zí Je­ží­šo­vé ro­ze­se­tí ve svě­tě. Může pro nás být vět­ší a krás­něj­ší dob­ro­druž­ství?“
                                                                                                                                         Letizia Magri