Úmrtí paní Marie Kapičkové

Drazí bratři a sestry,

v pátek 7. ledna ve 23.30 Pán života k sobě povolal naši farnici, paní Marii Kapičkovou. Pepova maminka zemřela v tichosti, posilněna svátostmi. První modlitby, ve kterých jsme na přímluvu svatých svěřovali duši zemřelé milosrdnému Bohu a zároveň zpívali chvalozpěv díkůvzdání za všechny projevy lásky a požehnání, byly pronášeny u lůžka zemřelé.

První mše svatá za zemřelou bude slavena v sobotu 8. ledna v 17.30 v Bylanech.

Vděčná farnost děkuje jak paní Marii za vše, co pro farnost během svého života udělala, tak také samotnému Bohu – vždyť láska k ní je svědectvím, jak miluje i nás.